Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Studio Graficzne Dobry Projekt Joanna Buchała

§1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.sklep.druk-projekt.pl (zwanego dalej „Serwisem internetowym” lub „Sklepem internetowym”) określa:
  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;
  • zasady i warunki składania zamówień na produkty i usługi będące
  • w asortymencie Sprzedającego (zwane dalej „Produktami”), oferowane i dostępne w Sklepie internetowym;
  • zasady i warunki składania i realizacji zamówień na Produkty (w tym sposoby płatności);
  • zasady tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, a także warunki usunięcia i zlikwidowania Konta Użytkownika;
  • uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  • zasady składania i rozpatrywania reklamacji, dotyczącej Produktów lub działania Serwisu internetowego;
  • pozostałe prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupujących, związane z zawarciem umowy na odległość.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Studio Graficzne Dobry Projekt Joanna Buchała, ul. Aleksandry 20, 30-837 Kraków posiadającą numer NIP 681-190-27-45, numer REGON 369-850-511, adres e-mail biuro@druk-projekt.pl , telefon 692-908-027 (zwaną w niniejszym Regulaminie: „Sprzedającym”), która jest właścicielem Serwisu internetowego i jego Administratorem.

§2
[Zasady działania Serwisu internetowego]

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Serwis internetowy zapewnia dwustronną komunikację umożliwiającą zawieranie i wykonywanie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego, w chwili składania zamówienia.
 3. Serwis internetowy zapewnia Kupującemu dostęp do Konfiguratora Produktów, za pomocą którego Kupujący może dostosować Produkty do swoich potrzeb, w ramach dostępnych opcji konfiguracji.
 4. Serwis internetowy zapewnia Kupującemu możliwość zamieszczania własnych plików w formatach lub rozszerzeniach określonych w Konfiguratorze Produktów, w celu personalizacji Produktu, którego dotyczyć będzie umowa sprzedaży zawierana ze Sprzedającym.
 5. Produkty oferowane w asortymencie Sklepu internetowego mają cechy i właściwości określone w Konfiguratorze Produktu przy składaniu zamówienia.
 6. Informacje znajdujące się w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tekst jedn. z dnia 8 października 2020 roku, ze zm.).

§3
[Warunki korzystania ze Sklepu internetowego, Konto Użytkownika]

 1. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie internetowym jest uprzednie zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego.
 2. Konto Użytkownika umożliwia Kupującemu korzystanie ze Sklepu Internetowego po zalogowaniu oraz:
  • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wystawienia faktur;
  • składanie zamówień;
  • przeglądanie historii zamówień;
  • dokonywanie płatności za zamówienia;
 3. Utworzenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Serwisu, postępowanie zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie internetowej, uprzednie zapoznanie się przez Kupującego z treścią Regulaminu i jej akceptację oraz wyrażenie przez Kupującego wszystkich wymaganych zgód. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego, Sprzedający, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji lub link aktywujący. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji lub z chwilą potwierdzenia założenia Konta Użytkownika za pomocą linka aktywującego, proces utworzenia Konta Użytkownika zostaje zakończony prawidłowo, a Konto Użytkownika jest uznawane za utworzone.
 4. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego dla Kupującego Konta Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Kupującego przez czas nieoznaczony.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta Użytkownika.
 7. Informacje podane przez Kupujących podczas tworzenia Konta Użytkownika i składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia i wykonania zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy jest podanie przez Kupującego kompletnych i prawidłowych danych, pozwalających na weryfikację Kupującego i dostawę Produktów.
 8. Sprzedający nie odpowiada za skutki wskazania błędnych danych przez Kupującego.
 9. Kupujący, który posiada Konto Użytkownika, może po zalogowaniu, korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zamieszczać własne pliki w formatach lub rozszerzeniach określonych w Konfiguratorze Produktów.
 10. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu i hasła, podanych przy rejestracji Konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji Konta Użytkownika mogą zostać zmienione przez Kupującego po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, w przeznaczonej do tego zakładce.
 11. Zamieszczane przez Kupującego pliki lub treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Jeżeli pliki lub treści zamieszczane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z Regulaminem, a także gdy w konfiguracji Produktu zostaną stwierdzone błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedający może odmówić Kupującemu realizacji zamówienia.
 12. Kupujący, każdorazowo z chwilą zamieszczenia własnego pliku zapewnia, że jest uprawniony do jego zamieszczenia w Sklepie Internetowym, w tym do jego zwielokrotniania; Kupujący zapewnia, że zamieszczony plik nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich bądź ich dóbr osobistych; zamieszczając plik w Sklepie Internetowym, Kupujący udziela Sprzedającemu licencji na korzystanie zamieszczonych przez Kupującego plików, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy. Licencja, udzielana przez Kupującego uprawnia Sprzedającego do korzystania z zamieszczonych plików bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony. Przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej z Kupującym umowy oraz przez okres, w którym Kupujący może kierować roszczenia do Sprzedającego z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, Sprzedający może zwielokrotniać pliki, w całości lub ich fragmenty, w sposób trwały lub czasowy dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową), dokonywać modyfikacji plików w ramach opcji Konfiguratora Produktu oraz rozpowszechniać pliki lub wprowadzać je do obrotu, w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającego umowy. Sprzedający może udzielać sublicencji podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającego umowy. Licencja udzielana Sprzedającemu w ww. zakresie jest licencją bezpłatną, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 13. Serwis internetowy zachowuje informacje na temat czynności dokonanych przez Kupującego przy składaniu zamówienia (w tym w szczególności: informacje o dacie i godzinie zamieszczenia pliku, dokonaniu płatności, dokonanych modyfikacji zamówienia). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia przez Sprzedającego.
 14. W przypadku akceptacji pliku przez Kupującego mimo jego odrzucenia przez Sklep internetowy (Konfigurator Produktów), powoduje przekazanie zlecenia do realizacji wraz z błędami. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, jeżeli wadliwość Produktów jest skutkiem błędów pliku, o których Kupujący został poinformowany.
 15. Zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Kupujący nie może również podejmować aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Zakazane są wszelkie formy ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego, jego elementy techniczne, zasady działania, funkcjonalności, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego aktywności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej do powyższych. Kupującemu nie wolno wykorzystywać Serwisu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 16. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania zamówień, niezbędne są:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową, opcjonalnie: Google Chrome (najnowsza wersja), Mozilla Firefox (najnowsza wersja), Opera (najnowsza wersja), Safari (iOS/OS X najnowsza wersja), Edge (najnowsza wersja);
  • aktywna skrzynka poczty elektronicznej (e-mail).
 17. Kupujący może zrezygnować z prowadzenia Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia, w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Użytkownika nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie Konta Użytkownika wiąże się z utratą przez Kupującego rabatów, punktów Cashback, kodów rabatowych lub innych korzyści związanych z Kontem Użytkownika.
 18. W celu usunięcia Konta Użytkownika należy skorzystać z opcji usunięcia Konta Użytkownika dostępnej w Serwisie internetowym, a w przypadku braku takiej opcji, należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 692-908-027, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@druk-projekt.pl. Dyspozycja usunięcia Konta Użytkownika jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z takim żądaniem jest uprawniona.
 19. Usunięcie Konta Użytkownika następuje niezwłocznie i bez wypowiedzenia oraz jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Kupującego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego Konta Użytkownika.
 20. Sprzedający może zlikwidować Konto Użytkownika w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z ważnych powodów, za które uważa się: naruszenie przez Kupującego przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego; powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Kupującego postanowień Regulaminu; zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 21. O zamiarze zlikwidowania Konta Użytkownika, Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.
 22. Zlikwidowanie Konta Użytkownika zgodnie z ww. postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedającego, ze skutkiem natychmiastowym, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego Konta Użytkownika.
 23. W przypadku zlikwidowania Konta Użytkownika, zgodnie z ww. postanowieniami Regulaminu, niezrealizowane jeszcze zamówienia zostaną anulowane przez Sprzedającego. Anulowanie zamówień uznawane jest za dokonane w chwili zlikwidowania Konta Użytkownika. Sprzedający, zwróci Kupującemu całość zapłaconej za anulowane zamówienie kwoty. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 24. Zlikwidowanie Konta Użytkownika wiąże się z utratą przez Kupującego rabatów lub innych korzyści związanych z Kontem Użytkownika.

§4
[Składanie zamówień, zawieranie umów, realizacja zamówień oraz odpowiedzialność Sprzedającego]

 1. Zapoznawanie się z Produktami oferowanymi przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika. Składanie zamówień i zawieranie umów ze Sprzedającym przez Kupującego, których przedmiotem są Produkty jest możliwe po prawidłowym utworzeniu Konta Użytkownika (rejestracji).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący powinien dokonać wyboru Produktu, skonfigurować jego parametry, w ramach dostępnych opcji Konfiguratora Produktu oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami Sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zalogowanie się przez Kupującego na Konto Użytkownika.
 3. Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Po określeniu parametrów Produktu wyświetlona zostanie cena Produktu i przewidywana data wysyłki. Po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Kupujący przy finalizacji zamówienia podaje dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie konsumentem ma także możliwość wskazania, że rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący może wskazać w formularzu zamówienia wybrany przez siebie adres dostawy oraz odbiorcy Produktu.
 4. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone po dokonaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w ustępach poprzedzających i po dokonaniu płatności za zamawiane Produkty chyba, że Kupujący wybierze opcję płatności przy odbiorze (jeżeli taką opcję przewiduje Sprzedający).
 5. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia umowy.
 6. Kupujący może składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, w tym w niedziele i święta.
 7. Sprzedający informuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (wysyłka zamówienia).
 8. Informacja o terminie wysyłki zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania zamówionych Produktów do Kupującego. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest każdorazowo od dostępności, rodzaju lub złożoności zamówionych Produktów.
 9. Na terytorium Polski Produkty będą dostarczane – według wyboru Kupującego – do siedziby Sprzedającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wybranej przez Kupującego placówki Poczty Polskiej, do Paczkomatu InPost lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
 10. Zamówienia realizowane poza terytorium Polski będą dostarczane – według wyboru Kupującego – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
 11. Do całkowitego czasu realizacji zamówienia (doręczenia zamówionych Produktów Kupującemu), należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie (od 24 do 72 godzin na terenie Polski).
 12. Koszt wysyłki zamówionego Produktu widoczny jest przy składaniu zamówienia.
 13. W przypadku niedoręczenia zamówionego Produktu z winy Kupującego i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
 14. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości ceny za Produkt.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  • otrzymania informacji zwrotnej, że e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata;
  • otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia;
  • braku możliwości kontaktu z Kupującym, w celu weryfikacji złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia;
  • nieprzyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji z powodu błędów pliku zamieszczonego przez Kupującego.
 16. W każdym przypadku, gdy Sprzedający nie przyjmie zamówienia do realizacji, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 17. Sprzedający informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, że:
  • różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedającego biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedającego może wynieść do 2 mm;
  • w Produktach mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedającego technologii druku;
  • kolorystyka Produktów powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kupującego. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz weryfikacji wyglądu Produktu w druku, Kupujący ma możliwość zamówienia próbki cyfrowej (proofa cyfrowego) przed wydrukiem zlecenia. Wydruk próbny odzwierciedla kolory Produktu. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej;
  • uszlachetnienia Produktu w postaci folii lub lakieru UV mogą spowodować widoczną zmianę koloru Produktu;
  • Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby;
  • lakier UV 3D nie jest lakierem całkowicie przeźroczystym, posiada odcień żółtego koloru. Efekt ten będzie szczególnie widoczny przy nałożeniu go na białych niezadrukowanych powierzchniach;
  • w sytuacji, w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura stron wewnętrznych katalogu, w Produkcie możliwe jest wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem na innych arkuszach;
  • ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Przy pełnych aplach Sprzedający zaleca wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk;
  • podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm;
  • Sprzedający wykonuje zamówienia dwiema metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym) lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Sprzedający;
  • ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, na Produktach mogą wystąpić zabrudzenia (plamki) kolorów kałamarza nie przekraczające 1% powierzchni Produktu;
  • podczas drukowania może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską;
  • umiejscowienie zszywek użytych do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą nieznacznie różnić się pozycją na grzbiecie;
  • Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii produkcji;
  • kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Sprzedającego. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Kupującego wyłącznie przy arkuszach plano w formacie B1 i A1;
  • Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany gramatury papieru na wyższą, w celu zachowania deklarowanego terminu realizacji zamówienia;
  • Sprzedający stosuje rastry wysokich liniatur, których kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne, wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny być zgodne z formatem złożonego zamówienia, z uwzględnieniem spadu;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać wyśrodkowane na arkuszu;
  • materiały przesłane przez Kupującego powinny uwzględniać fakt, iż pierwsza strona zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna.
  • wykonywane przez Sprzedającego Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, nigdy natomiast nie są obracane poprzez górę/dół.
  • jeśli w zamówieniu Kupującego zostało wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej;
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe materiały dostarczone do naszej firmy w tym: materiał tekstowy niezredagowany w tym zawierający błędy ortograficzne, stylistyczne, językowe interpunkcyjne, materiał zdjęciowy (tj. zdjęcia niskiej jakości oraz zdjęcia nie będące własnością Klienta) lub inny będący przedmiotem zamówienia;
  • Produkty są weryfikowane zgodnie z makietkami udostępnionymi przy danym zamówieniu. Dlatego materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać przygotowane przez Kupującego zgodnie z makietkami;
  • w celu uzyskania najwyższej jakości Produktów, materiały przesłane przez Kupującego powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi);
  • przesłane przez Kupującego pliki w formacie PDF powinny być certyfikowane, to jest wolne od wad w kodzie PDF, które powodują błędy ripowania.
 18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie Produktu, jeżeli wada jest skutkiem niezastosowania się przez Kupującego do powyższych zastrzeżeń. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie poprzedzającym nie będzie stanowiło wady i nie będzie stanowiło podstawy do złożenia reklamacji.
 19. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy (Art. 556. KC).
  a) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
  b) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

§5
[Formy płatności]

 1. Sprzedający, na etapie składania zamówienia, informuje Kupującego o cenie Produktu wraz z należnymi podatkami, a także o wszelkich opłatach oraz jakichkolwiek innych kosztach, związanych ze złożeniem zamówienia na Produkty.
 2. Płatność ceny za Produkty dokonywana jest w całości z góry, przed odbiorem zamówionych Produktów przez Kupującego. Sprzedający może przewidzieć także dokonywanie zapłaty ceny przez Kupującego przy odbiorze Produktu. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze, do wydania Produktu Kupującemu dochodzi jednocześnie z chwilą zapłaty całości ceny za Produkt.
 3. Sprzedający zastrzega, że forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i wartości złożonego przez Kupującego zamówienia. Informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Płatność ceny za Produkty i pozostałe opłaty może być dokonana w następujący sposób: przelewem bankowym, za pośrednictwem akceptowanego przez Sprzedającego operatora płatności elektronicznych.
 5. Realizacja zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry, rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności elektronicznych – po potwierdzeniu przez operatora płatności elektronicznych poprawnego wykonania pełnej płatności.
 6. Przy składaniu zamówienia Kupujący może korzystać z kodów rabatowych, przypisanych do Konta Użytkownika rabatów, zgodnie z zasadami wynikającymi z prowadzonych przez Sprzedającego akcji promocyjnych, lub programów lojalnościowych.
 7. W przypadku, gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt z góry, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że zamówienie będzie uznane za niezłożone i będzie automatycznie anulowane.
 8. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 9. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl).
 10. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.


§6
[Reklamacja, odstąpienie od umowy]

  1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza Serwisu internetowego, w zakładce o nazwie: Masz pytania?
  3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt, na adres siedziby Sprzedającego.
  4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24 godzin, licząc od momentu otrzymania reklamacji i dodatkowych informacji dotyczących Produktu, które są niezbędne do prawidłowej weryfikacji reklamacji.
  5. Ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji.
  6. Sprzedający w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania.
  7. Kupujący będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie poniżej.
  8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która;
    • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
    • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  10. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć następujące brzmienie:

       

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 
        (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)            Adresat (wysłać do) Studio Graficzne Dobry Projekt, Aleksandry 20 , 30-837, Kraków , e-mail: biuro@druk-projekt.pl        „ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*

        - Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….

        - Imię i nazwisko/firma Kupującego *…………….

         - Adres/siedziba Kupującego ……………..

         - Podpis Kupującego/osoby uprawnionej do reprezentacji Kupującego…………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


        - Data ………………….”


        (*) niepotrzebne skreślić

 

 1. Kupujący będący konsumentem może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pomocą udostępnionego przez Sprzedającego formularza lub na adres e-mail biuro@druk-projekt.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób określony w ustępie poprzedzającym.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287, tekst jedn. z dnia 21 lutego 2020 roku, ze zm.).
 9. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7
[Reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego]

 1. Kupujący mogą zgłaszać Sprzedającemu reklamacje na nieprawidłowe działanie Serwisu internetowego.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu internetowego należy zgłaszać za pośrednictwem Serwisu internetowego, w zakładce Moje konto / Reklamacje, pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej Sprzedającego biuro@druk-projekt.pl lub telefonicznie 692-908-027 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 4. Sprzedający udzieli Kupującemu odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8
[Dane osobowe]

 1. Dane osobowe Kupujących, podane lub udostępnione w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, przetwarzane są przez Studio Graficzne Dobry Projekt Joanna Buchała , posiadającą numer NIP 6811902745, numer REGON 369-850-511, która pełni funkcję administratora tych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawierania i wykonywania umów ze Sprzedającym, których przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie internetowym, oraz do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kupującego, opisanych w Regulaminie. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu wykonania powyższych.
 3. Kupujący podając dane osobowe zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są danymi osobowymi należącymi wyłącznie do niego.
 4. Kupujący ma w każdym czasie prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być w każdym czasie poprawiane bądź usuwane z poziomu Konta Użytkownika (po zalogowaniu) lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta bądź e-mailowy pod adresem biuro@druk-projekt.pl.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności, która jest dostępna pod adresem https://www.sklep.druk-projekt.pl/polityka-prywatnosci, stanowiąca integralną część Regulaminu.
 6. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego i umożliwienia wykonywania zamówień. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies, określa Polityka plików cookies, która jest dostępna pod adresem https://www.sklep.druk-projekt.pl, stanowiąca integralną część Regulaminu.

§9
[Własność intelektualna]

 1. Adres domeny, pod którym jest dostępny Sklep internetowy, a także zawartość Serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Poszczególne elementy Serwisu internetowego mogą podlegać ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedającego.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedającego.
 4. Pobieranie, zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści Serwisu internetowego jest zabronione bez zgody Sprzedającego.

§10
[Opinie o sklepie internetowym]

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§11
[Postanowienia końcowe]

 1. Kupujący będący konsumentem, w sprawach związanych z relacją ze Sprzedającym (w tym w sprawie praw i obowiązków wynikających z zawartych ze Sprzedającym umów), a także w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy nim a Sprzedającym, może zwrócić się o bezpłatną pomoc do powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 2. Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ - Strona główna / Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Rzecznicy konsumentów.
 3. Kupujący będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR), w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o pozasądowym sposobie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasadach dostępu do tych procedur, a także o podmiotach uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ - Strona główna / Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
 4. Kupujący, będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest prawo polskie.
 6. Ewentualne spory powstałe między Kupującym będącym konsumentem a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd, dla którego właściwość miejscowa i rzeczowa wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. Językiem stosowanym w relacjach między Sprzedającego z Kupującym jest język polski.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się: konieczność aktualizacji danych Sprzedającego, które uległy zmianie (w tym danych kontaktowych, teleadresowych); konieczność dostosowania regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa niezbędnych dla zachowania zgodności Regulaminu z prawem; zmianę istniejących funkcjonalności Serwisu internetowego lub wprowadzenie nowych, poprawa działania Serwisu internetowego, w tym poprawa jakości obsługi, jeżeli wprowadzenie powyższych wymagać będzie zmiany Regulaminu; zmianę warunków i parametrów świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym w szczególności zakładania, prowadzenia Konta Użytkownika); zmianę sposobów zawierania, wykonywania umów oraz zmiana (w tym wprowadzenie nowych) sposobów płatności lub dostawy; konieczność usunięcia sprzeczności, błędów lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania lub interpretowania Regulaminu; konieczność dostosowania treści Regulaminu do działań uprawnionych organów administracji lub władz publicznych;
 10. Nowa treść Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie internetowym (w tym również do pobrania w formacie PDF).
 11. O zmianie Regulaminu, Sprzedający poinformuje poprzez komunikat w Serwisie internetowym oraz poprzez przesłanie Kupującym na podany przez nich adres poczty elektronicznej powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączoną nową treścią Regulaminu w formacie PDF).
 12. Nowa treść Regulaminu jest wiążąca dla Kupujących którzy przed datą wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu, nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego Konta Użytkownika.
 13. Wejście w życie nowego Regulaminu nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni, od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 14. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed tą zmianą, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 15. Treść Regulaminu została udostępniona przez Sprzedającego do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej pod adresem https://www.sklep.druk-projekt.pl/pl/regulamin.
 16. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu internetowego były na najwyższym poziomie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Serwisu internetowego, w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia niezbędnych konserwacji, napraw, usunięcia awarii lub też, w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu internetowego.
 17. Integralną częścią Regulaminu są:
  • Polityka prywatności;
  • Polityka plików Cookies;
  • Ogólne Warunki Sprzedaży.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Szybki kontakt 692 908 027
Inni kupili również
Wizytówki standardowe - projekt i druk
Wizytówki standardowe - projekt i druk

84,87 zł

69,00 zł

Rodzaj
Wizytówki z folią błysk lub mat - projekt i druk
Wizytówki z folią błysk lub mat - projekt i druk

109,47 zł

89,00 zł

Rodzaj
Karta menu A3 dla restauracji foliowana
Karta menu A3 dla restauracji foliowana

207,87 zł

169,00 zł

Rodzaj
Certyfikat szkoleniowy A4 - 10 szt. projekt i druk
Certyfikat szkoleniowy A4 - 10 szt. projekt i druk

72,57 zł

59,00 zł

komplet
Wizytówki czarne złocone - projekt i druk
Wizytówki czarne złocone - projekt i druk

207,87 zł

169,00 zł

Rodzaj
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl